Zavřít

Přihlásit

Přihlaste se prosím pomocí svého uživatelského jména a hesla.

Přihlásit

Can’t remember your accounts password?

Nemáte přístup ke svému účtu?

Zvolte jazyk

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

  Zvolte zemi

  Zřeknutí se odpovědnosti

  1. Tyto stránky provozuje společnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. a veškerá práva k těmto stránkám náleží a jsou vyhrazena této společnosti.
  2. Stránky a software dostupné na těchto stránkách jsou Uživateli poskytovány „tak, jak jsou“ a bez jakýchkoli příslibů či záruk (výslovných či odvozených) nebo jakékoli odpovědnosti v maximální míře povolené příslušnými zákonnými předpisy. S výjimkou případů úmyslného pochybení společností Master Builders Solutions CZ s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené používáním stránek nebo v souvislosti s ním. Master Builders Solutions CZ s.r.o. se v každém případě zříká jakékoli odpovědnosti za veškeré nepřímé, náhodné, následné a zvláštní škody způsobené používáním stránek nebo v souvislost s ním.
  3. Veškeré informace o produktech a další informace zveřejněné prostřednictvím stránek jsou poskytovány dle nejlepšího vědomí společnosti Master Builders Solutions CZ s.r.o. Žádné takovéto informace však v rozsahu povoleném zákonem nezakládají jakékoli přísliby, záruky či odpovědnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. a nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní šetření a zkoušky.
  4. Pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, všeobecné podmínky prodeje společnosti Master Builders Solutions CZ s.r.o. nebudou stránky, jejich obsah, materiály a informace jakkoli měnit.
  5. Master Builders Solutions CZ s.r.o. může bez jakýchkoli závazků a předchozího upozornění dle vlastního uvážení kdykoli změnit a/nebo přerušit provozování stránek jako celku nebo jejich části a nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto stránek.
  6. Odkazy na stránky třetích stran („Hypertextové odkazy“) nepředstavují podporu takovýchto stránek třetích stran ze strany Master Builders Solutions CZ s.r.o. a Master Builders Solutions CZ s.r.o. nenese odpovědnost za dostupnost těchto stránek či jejich obsah. Uživatel těchto hypertextových odkazů využívá na vlastní riziko.​
  7. Informace v souladu s § 36 německého zákona o ochraně spotřebitele (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG):
   Master Builders Solutions CZ s.r.o.​ se nebude a není povinna se účastnit žádného řízení o řešené sporů před komisí ve spotřebitelském rozhodčím řízení ve smyslu VSBG ani jakémkoli mechanismu pro řešení sporů online.